Serveis destacats a Andorra

Tramitació de permisos de residència a Andorra

A Andorra existeixen diverses modalitats de residències:

Actives
Per compte propi
Residència i treball

Passives

Constitució de societats a Andorra

Oferim tots els serveis i gestions necessaris per a crear la seva societat a Andorra, compravenda de participacions o accions, així com tots els procediments de modificació estructural de les mateixes.

Assessorament i Gestió Immobiliària a Andorra

L'assessoranent i la gestió immobiliària és un servei permanent d'assessorament legal i gestió documental especilitzat per al sector immobiliari andorrà.

Áreas de Práctica

El despatx està organitzat en àrees de pràctica amb la finalitat de que cadascun dels assumptes sigui atès per professionals especialistes.

Àrea Econòmica

Al departament Econòmic de Torras Asociados oferim tant a les empreses com als autònoms una gestió integral dels seus comptes mitjançant una comptabilitat analítica. Per a això estudiem els seus comptes mitjançant una comptabilitat analítica. Per a això, estudiem fórmules d'estalvi fiscal, optimització de costos, anàlisi de ràtios, tributació internacional, assessorament integral, etc.

Estem especialitzats en planificació fiscal de l'empresa, gestió d'impostos o exempcions (Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit...), valoració empresarial, avantatges per consolidació fiscal empresarial, etc.

No dubti en contactar-nos per a rebre assessorament personalitzat.

Estalviï en el seu negoci!

Elaboració de la comptabilitat per a societats i empresaris
 • Comptabilitats analítiques
 • Comptabilitats de costos
 • Llibre registre de factures
 • Balanços
 • Comptes de resultats
 • Comptes anuals
 • Memòria anual
 • Tancament comptable
Elaboració i Anàlisi de Balanços
 • Resultats de l'empresa
 • Rendiment
 • Estalvi fiscal
 • Anàlisi pressupostari
 • Comptabilitat de costos
 • Alternatives de finançament
 • Gestions amb les entitats financeres
 • Me sures per incrementar el valor del negoci
Assessorament i Gestió
 • Pla General Comptable
 • Consolidació d'estats comptables
 • Verificació comptable de la gestió del client
 • Grans patrimonis
 • Empresa familiar
 • Due Diligence financera (adquisició i venda)
 • Due Diligence de mercat
 • Transaccions i serveis post-transacció
 • Legalització dels llibres comptables
Finances Empresarials i Personals
 • Gestió de fons
 • Solucions creditícies
 • Optimització de costos financers
 • Gestió de carteres
Fiscalitat de Societats
 • Impost de societats
 • IVA
 • Fiscalitat internacional

Àrea Jurídica

Al departament Legal de Torras Asociados estem especialitzats en Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Fiscal, Dret Mercantil, Dret Internacional i Dret Penal.

Els nostres advocats tramiten procediments contenciós-administratius, gestionen el patrimoni immobiliari (Due Diligence, compra-vendes, desnonaments, plusvàlues...) assessoren i  resolen herències i testamentaries, constitueixen societats, presenten reclamacions (de quantitats, impagats, bancàries...), dirigeixen inspeccions tributàries així com gestionen les obligacions fiscals a España, a Andorra i a l'estranger.

No dubti en contactar-nos per a rebre assessorament personalitzat.

La seva tranquil·litat és important!

Dret Administratiu
 • Organització i funcionament de les Administracions Públiques
 • Procediments administratius
 • Procediments contenciós-administratius
 • Subvencions i ajuts
 • Expropiacions
 • Urbanisme
Dret Civil
 • Associacions i fundacions
 • Herències i tramitació de testaments
 • Contractes
 • Dret immobiliari i de la construcció
  • Promoció immobiliària
  • Construcció
  • Compravenda d'immobles i societats immobiliàries
  • Due Diligence immobiliària
  • Arrendaments
  • Gestió del patrimoni immobiliari
  • Fons immobiliaris
 • Dret esportiu
 • Reclamacions de quantitats i impagats
 • Accions de responsabilitat
  • Contractual i extracontractual
 • Dret de família
  • Conflictes matrimonials
Dret Mercantil
 • Dret societari
  • Modificacions estructurals: transformacions, fusions i escissions
  • Constitució de societats
  • Adquisicions empresarials
  • Reestructuració de grups de societats
  • Responsabilitat dels administradors
  • Concurs de creditors
 • Dret financer, bancari i marcat de valors 
  • Reclamació de clàusules bancàries
  • Finançament estructurat
  • Emissions d'ofertes públiques d'instruments financers
  • Entitats de crèdit de valors i assegurances
  • Constitució
  • Reestructuracions d'operacions transnacionals
  • Institucions d'inversió col·lectiva
 • Propietat industrial i intel·lectual
  • Patents i marques
  • Drets d'autor
  • Arrendaments de drets
  • Tramitació de riscos
  • Contenciós
 • Dret de les tecnologies de la informació
  • Comerç electrònic
  • Contractes
  • Delictes informàtics
  • Responsabilitat civil informàtica
  • Internet
  • Contenciós
 • Contractació mercantil
  • Llicències i contractes outsourcing
  • Contactes d'obra i indústria
  • Garanties reals i professionals
  • Contractes associatius 
  • Contractes mercantils: agència, distribució, franquícia i subministraments
Dret Penal-Econòmic
 • Delicte fiscal
 • Delictes societaris
 • Delictes d'insolvència punible

Àrea Fiscal

Al departament Fiscal de Torras Asociados estem especialitzats en Planificació Fiscal Nacional i Internacional, així com en Inversions nacionals i internacionals, tenint en compte les particularitats de la tributació reportada, els impostos i taxes, la declaració de béns a l'estranger, els convenis de doble imposició internacional (CDI) i altres impostos de no residents. 

Els nostres advocats tramiten residències fiscals, successions, herències... així com altres procediments internacionals recolzats pels despatxos professionals del Grup Alliott, presents a més 70 països.

No dubti en contactar-nos per a rebre assessorament personalitzat.

Optimitzi les seves rentes i patrimoni!

Espanya
 • Planificació fiscal nacional i internacional
 • Fiscalitat foral
 • Inversions nacionals i internacionals
 • Preus de transferència i operacions vinculades
 • Assistència en la tramitació de consultes vinculants i acords previs de valoració
 • Obligacions fiscals trimestrals i anuals
  • IVA
  • Impost de societats
  • Impost de la renda de residents i no residents
  • Impost sobre el patrimoni de residents i no residents
  • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Tributació local
  • Impostos, taxes i contribucions
 • Planificació fiscal individual i empresarial integrada
 • Procediments tributaris
 • Inspeccions d'hisenda
 • Successions i donacions
  • Impost sobre successions i donacions
 • Due Diligence
Andorra
 • Fiscalitat internacional
 • Obligacions fiscals trimestrals i anuals
  • IGI
  • Impost sobre societats
  • Impost sobre la renda
 • Impostos i taxes
  • ISI assegurances
  • Impost indirecte sobre las transmissions patrimonials
  • Impost sobre activitats de joc d'atzar
  • Impostos comunals
 • Tramitació de residències
  • Per compte aliè
  • Per compte propi
  • Temporals
  • Passives
 • Planificació, constitució i seguiment de societats
 • Inversions estrangeres
 • Reestructuracions empresarials
 • Inspecció de duanes
Internacional
 • Declaració de béns a l'estranger
 • Formulari del Banc d'Espanya d'actius i transaccions econòmiques a l'estranger
 • Formularis de la Direcció General de Comerç i Inversions
 • Regularitzacions fiscals
 • Fiscalitat Internacional
 • Obtenció del NIE de no establerts
 • Obtenció i gestió de la DEH (Direcció Electrònica Habilitada) 
 • Successions internacionals
 • Herències internacionals
 • Anàlisi i assessorament en convenis de doble Imposició Internacional (CDI)
 • Règim especial impatriats
 • Impost sobre la renda de no residents
 • Impost sobre el patrimoni de no residents
 • Gestió integral i supervisió mitjançant els despatxos internacionals del Alliott Global Alliance

Àrea Laboral

Al departament Laboral de Torras Asociados oferim tant a les empreses com als autònoms una gestió integral de les seves obligacions amb la Seguretat Social així com la seva defensa davant els Jutjats i Tribunals de l'ordre social.

Tramitem altes i baixes dels treballadors, noves contractacions, rebuts de salari, ordres de pagament, jubilacions, incapacitats i atur. Assessorem en matèria de prestacions de la Seguretat Social i l'ajudem a planificar la gestió laboral de la seva empresa. També oferim assistència en diversos procediments judicials, inspeccions de treball, demandes laborals, conflictes col·lectius, etc.

No dubti en contactar-nos per a rebre assessorament personalitzat.

Eviti conflictes laborals!

Seguretat Social
 • Assessorament integral en matèria de prestacions de la seguretat social
 • Càlculs i planificació
 • Jubilacions, viduïtat, incapacitat permanent i atur
Nòmines
 • Assessorament integral i gestió laboral d'empreses y autònoms
 • Alta i baixa de treballadors
 • Contractes, modificacions i pactes diversos del contracte de treball
 • Gestió i confecció de rebuts de salari i ordres de pagament
 • Confecció i tramitació de butlletins de cotització RNT RLC
 • Confecció i tramitació dels models 111, 190 i 145
 • Variacions i incidències davant la Tresoreria General de la Seguretat Social
Defensa davant Jutjats i Tribunals de l'Ordre Social
 • Assistència i representació davant el Centre de mediació, arbitratge i conciliació
 • Assistència i representació davant Inspecció de Treball i de la Seguretat Social
 • Assistència i defensa davant demandes laborals i de la Seguretat Social
 • Redacció de demandes, al·legacions i recursos davant les instàncies administratives i òrgans judicials laborals
 • Expedients de regulació de treball
 • Procediments de modificació substancial de les condicions de treball
 • Conflictes col·lectius

Auditoria

Els Auditors de Torras Asociados els acompanyaran en tots els aspectes relacionats amb l'Auditoria de Comptes, tenint en compte les seves obligacions i limitacions, oferint informes econòmics i pericials específics per a cada sector de l'activitat. 

No dubti en contactar-nos per a rebre assessorament personalitzat.

Garanteixi la correcció dels seus comptes!

Comptes Anuals Individuals
Comptes Consolidats
Estats Intermedis Financers
Revisions Limitades
Revisions de comptes justificatius de subvencions
Revisió de procediments acordats
Auditoria Operativa
Due Diligence
Informes
Revisions i Verificacions de fets concrets
Serveis de col·laboració diversos com expert comptable
Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari a través de la seva navegació.
Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari a través de la seva navegació.
Les vostres preferències de cookies s'han desat.