1. Àmbit d'aplicació

Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l'ús i accés a la web www.torrasasociados.com (en endavant la web) i les responsabilitats derivades de la seva utilització.

S'entendrà que l'accés o la utilització del web per part de l'usuari implica l'adhesió del mateix a totes les condicions que TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P. tingui publicades en el mateix moment al seu web.

 

2. Titular

El titular d'aquesta web és TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P, amb domicili social al carrer Velázquez 27, 28001 de Madrid, e-mail info@torrasasociados.com, amb NIF B-62437843, registrada al Volum 36539, Foli 217, Full M656317, del Registre Mercantil de Madrid.

TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P és una empresa especialitzada en els serveis professionals en l'àrea legal, econòmica i fiscal, orientada a proporcionar aquests serveis d'assessorament i gestió dels seus clients.

 

3. Objectiu

L'objectiu d'aquesta web és informar de l'activitat desenvolupada per TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P en l'àmbit de l'assessorament legal, econòmic i fiscal.

 

4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d'aquesta web: descripció i característiques, text, imatge, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l'accés a aquest lloc web implica cap tipus de renuncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (tret la descàrrega temporal d'aquesta web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als serveis dels servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de sones còpies l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda a aquesta web que no hagi estat expressament autoritzada pel titular, queden prohibides. 

L'usuari s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compomet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i demés dades identificatives dels drets de TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure's als continguts. Així mateix l'usuari s'abstindrà de fer servir els continguts i en particular, la informació de qualsevol tipus, obtinguts mitjançant la web per enviar publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol forma aquesta informació.

www.torrasasociados.com  és un domini registrat per TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P. El domini de TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P no pot ésser emprat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P. de cap manera que puguin causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P. (en endavant TORRAS & ASOCIADOS).

 

5. Accés
Els usuaris podran accedir a la web de forma lliure i gratuïta.

 

6. Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

TORRAS & ASOCIADOS està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de protecció de dades. Com eix d'aquest deure i compromís, s'ha incorporat el canal de protecció de dades (DATAPROTECT line) i l'acreditació DATAPROTECT CARE que recull els elements fonamentals de protecció de dades, tot gestionat per BONET CONSULTING, despatx especialitzat i líder en Compliment Normatiu i Protecció de Dades.

A continuació, s'esposa la informació detallada vers la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de TORRAS & ASOCIADOS en compliment del que es disposa en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i per qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

 

6.1 Dades del responsable del tractament i de contacte de DPO

● Identitat: TORRAS ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS, S.L.P. NIF B62437843

● Adreça /C.P.: Carrer Velázquez 27 (MADRID), 28001

● Telèfon Barcelona: 932007166 / Telèfon Madrid: 914363909 / Telèfon Andorra: 830037

● E-mail: info@torrasasociados.com

● Dades de contacte del Responsable de Protecció de Dades: lopd@torrasasociados.com

Canal de Protecció de Dades: www.corporate-ethicline.com/torras

 

6.2 Deure d'informació i consentiment

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Confidencialitat i Protecció de Dades, l'afectat queda informat i presta el seu consentiment lliure, específic i inequívoc per a que les seves dades personals que faciliti mitjançant qualsevol mitjà (pàgina web, correu electrònic, formulari, acceptació de serveis, propostes o qualsevol altres document) siguin incorporades a les Bases de Dades de TORRAS & ASOCIADOS, per a la seva correcta prestació de serveis de consultoria, assessoria i gestoria en matèria legal, econòmica i fiscal contractats o sol·licitats pel mateix.

La prestació d'aquests serveis inclou necessàriament la comunicació, per part de TORRAS & ASOCIADOS, a les persones interessades i de contacte dels seus clients, d'informació relativa a esdeveniments i informació general sobre novetats, actualitzacions i reformes sobre temes legals, econòmics i fiscals. Estan exclosos d'aquesta finalitat les dades de caràcter personal i adreces de correu electrònic aportats pels usuaris del Canal de Protecció de Dades de www.corporate-ethicline.com/torras que es regeixen per normatives i polítiques específiques accessibles i visibles per a tots els usuaris mitjançant aquesta web.

 

6.3 Finalitats del tractament 

TORRAS & ASOCIADOS tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.

Enviar-li comunicacions sobre novetats legislatives que puguin resultar del seu interès. Les persones interessades podran donar-se de baixa d'aquestes comunicacions a: lopd@torrasasociados.com  

Gestionar els Currículum Vita (CV) aportats pels candidats mitjançant qualsevol forma de contacte que es posi a disposició dels usuaris a través d'aquesta web amb la finalitat de participar en els processos de selecció i reclutament de TORRAS & ASOCIADOS.

Gestionar i tramitar qualsevol denúncia, comunicació o sol·licitud que ens formulin les persones afectades mitjançant el Canal de Protecció de Dades el tractament del qual es regeix per les Normes de Funcionament de dits canals que estan a disposició de les persones interessades en les seves respectives seccions visibles i accessibles per a tots els usuaris al lloc web.

Per a la bona fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades,  tot això sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i de la política que estem detallant. En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els seus drets a través del Canal de Protecció de Dades de TORRAS & ASOCIADOS.

 

6.4 Criteris de conservació de les dades

● Gestió de Currículum Vita: TORRAS & ASOCIADOS podrà conservar el seu Currículum Vita durant el termini màxim d'un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció en compliment del principi de qualitat de les dades.

● Prestació de serveis en matèria de compliment normatiu: Les dades de caràcter personal aportades pel client, inclosos els de les persones de contacte i el seu personal, seran conservats durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats en qualsevol de les seves modalitats (Encàrrec puntual, quota de manteniment i/o suport...). A l'acabament de la vigència dels serveis contractats, les dades de caràcter personal seran conservades per TORRAS & ASOCIADOS en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb el client, o en compliment d'altres marcs normatius que siguin d'aplicació a TORRAS & ASOCIADOS o d'una norma amb rang de llei que exigeixi la conservació dels mateixos. Les dades de caràcter personal es mantindran de forma que permeti la seva identificació i l'exercici dels drets del afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques, i organitzatives que resultin necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat d'aquestes.

● Gestió de canals de compliment normatiu:  Els criteris de conservació de les dades aportades per les persones afectades mitjançant el Canal de Protecció de Dades estan previstes a les Normes de Funcionament d'aquests canals que estan a disposició de les persones interessades en les seves respectives seccions visibles i accessibles per a tots els usuaris a través de la web.

La resta de les dades i informació aportada per l'usuari per qualsevol mitjà, seran conservades durant el temps que sigui necessari per a complir la finalitat per la qual van ésser recaptats.

 

6.5 Legitimació

La base legal que habilita a TORRAS & ASOCIADOS per a poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients o clients potencials en virtut dels següents títols:

El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.

El consentiment prestat pels candidats a un lloc de treball amb finalitats de selecció i reclutament.

El consentiment prestat per les persones interessades al formular qualsevol denúncia, comunicació o sol·licitud a través del Canal de Protecció de Dades.

El compromís de confidencialitat i document de qualsevol acceptació de serveis en matèria de compliment normatiu signat amb TORRAS & ASOCIADOS. 

L’interès legítim de TORRAS & ASOCIADOS per a remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l'activitat de l'entitat i els serveis o productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

 

6.6 Destinataris

No es cediran dades de caràcter personal a tercers, exceptuant disposició legal. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països.

 

6.7 Procedència

Les dades de caràcter personal s'obtenen de les persones interessades i dels nostres col·laboradors.

Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors son les següents:

Dades d'identificació.

Adreces postals o electròniques.

Dades facilitats i consentits pels propis interessats relacionats i necessaris per a la gestió i realització del servei sol·licitat.

 

6.8 Drets 

Dret d'accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació de si a TORRAS & ASOCIADOS estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguis necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Dret a la limitació i oposició: En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TORRAS & ASOCIADOS deixarà de tractar les dades, tret per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercits a través del nostre canal de protecció de dades disponible a la web o a l'enllaç: www.corporate-ethicline.com/torras

 

6.9 Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT - line

TORRAS & ASOCIADOS ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de Protecció de dades, s'ha instrumentat mitjançant una plataforma web desenvolupada per BONET consulting.

A través del Canal de Protecció de Dades, qualsevol client, client potencial, usuari o persona afectada i/o implicada, podrà comunicar i tramitar l'exercici dels seus drets, i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possible violacions o bretxes de seguretat, possibles incompliments i /o irregularitats sobre la normativa de protecció de dades o la present política de l'entitat.

 

6.10 Actualitzacions i modificacions

TORRAS & ASOCIADOS es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per el correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. En cas que es produeixi alguna modificació, el nou text serà publicat a aquesta web, on podrà tenir accés a la política actual En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en que s'accedeix a la web.

 

6.11 Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a TORRAS & ASOCIADOS qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o sobre la interpretació de la nostra política a  lopd@torrasasociados.com

 

7. Responsabilitats i Obligacions

 

7.1 Responsabilitat vers el contingut

El contingut d'aquesta web és de caràcter general i te una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.
TORRAS & ASOCIADOS s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte qualsevol decisió adoptada per l'usuari de la web com conseqüència de la informació continguda en aquesta.

TORRAS & ASOCIADOS rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per TORRAS & ASOCIADOS o no publicada de forma autoritzada per l'empresa sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o a impedir l'accés a ells de manera temporal o definitiva.

 

7.2 Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web (links)
Els enllaços introduïts a www.torrasasociados.com son de caràcter merament informatiu i, per tant, TORRAS & ASOCIADOS no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats mitjançant aquests llocs web. En conseqüència, TORRAS & ASOCIADOS declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspectes, en especial el contingut relatiu a aquella pàgina.

 

7.3 Responsabilitat en el supòsit en que aquesta pàgina sigui el destí del enllaç en una altra pàgina

Els enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc web, així com qualsevol usuari, entitat o pàgina web que desitgi establir algun tipus d'enllaç amb destí a la web de TORRAS & ASOCIADOS haurà d'atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i haurà de fer constar de forma expressa el seu atorgament.

Només es podrà dirigir a la pàgina d'inici.

L'enllaç ha de ser absolut i complet, es a dir, ha de portar a l'usuari a la pàgina de TORRAS & ASOCIADOS i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal. En cap moment, tret d'autorització expressa i per escrit de TORRAS & ASOCIADOS, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de TORRAS & ASOCIADOS, incloure'l com a part del seu web, o bé incloure'l dintre de els seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de TORRAS & ASOCIADOS. 

No es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta de la web de TORRAS & ASOCIADOS.

Si volgués fer constar algun signe distintiu de TORRAS & ASOCIADOS, como marques, logotips, denominacions, etc. caldrà disposar d'una autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de TORRAS & ASOCIADOS.

Es prohibeix, exceptuat autorització expressa de TORRAS & ASOCIADOS donar d'alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom del domini o la denominació social de TORRAS & ASOCIADOS com a paraula clau (metatags o metanames) per a recerques de llocs web realitzada mitjançant buscadors.

TORRAS & ASOCIADOS no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix el enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència de cap tipus de relació, col·laboració o dependència de TORRAS & ASOCIADOS amb el titular de la pàgina web.

 

7.4 Responsabilitat dels aspectes tècnics 

TORRAS & ASOCIADOS no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web de la mateixa ni de la seva operativitat o disponibilitat.

TORRAS & ASOCIADOS no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquesta web.


7.4 Obligació dels usuaris

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que TORRAS & ASOCIADOS pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi TORRAS & ASOCIADOS relatives a l'ús de la web. A aquests efectes, TORRAS & ASOCIADOS es dirigirà als usuaris mitjançat qualsevol tipus de comunicació al lloc web.

 

8. Durada i Modificació

TORRAS & ASOCIADOS tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en la que es troba en aquesta nota legal.

La vigència temporal d'aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició fins el moment en que sigui modificada de forma total o  parcial per TORRAS & ASOCIADOS.

TORRAS & ASOCIADOS podrà donar per finalitzades, suspendre o interrompre unilateralment l'operativitat d'aquesta web sense possibilitat de sol·licitar indemnització alguna per part de l'usuari. Després d'aquesta extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació de la societat TORRAS & ASOCIADOS que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut en aquesta web o mitjançant les comunicacions realitzades de forma individual a l'usuari de la mateixa.

 

9. Legislació i Jurisdicció

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i l'empresa TORRAS & ASOCIADOS amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d'aquesta nota legals als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

 

Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari a través de la seva navegació.
Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari a través de la seva navegació.
Les vostres preferències de cookies s'han desat.